7 miljoner till framstående njurforskning

Anders Christensson och Helena Rydell var några av stipendiaterna.

Njurfonden har delat ut 6 910 000 kronor till 41 forskare ur fondens avsatta medel för 2022. Njurfonden har nu i nio år delat ut pengar till svensk njurforskning. Totalt har över 35 miljoner kronor delats ut till olika forskningsprojekt i Sverige. Här är beviljade anslag för 2022.

Följande forskningsprojekt har tilldelats 500 000 kr

Weiner Maria
Avbrytande av underhållsbehandling med rituximab vid ANCA-vaskulit (DISRITUX)
Linköpings universitet

Följande forskningsprojekt har tilldelats 400 000 kr

Gunnarsson Iva
Kan tidiga biomarkörer vid SLE-nefrit prediktera långtidsprognosen?
Karolinska Institutet

Nyström Jenny
Nyckelmekanismer bakom glomerulär dysfunktion vid diabetisk njursjukdom
Göteborgs universitet

Följande forskningsprojekt har tilldelats 300 000 kr

Unnersjö-Jess David
Avancerad Optisk Mikroskopi och Djupinlärning för Precisions-njurdiagnostik
Kungliga Tekniska Högskolan

Olausson Michael
Njurtransplantation av njure från donator med hjärtstopp utanför sjukhus 
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Ohlsson Sophie
Nya biomarkörer för IgA-nefrit
Lunds universitet

Följande forskningsprojekt har tilldelats 200 000 kr

Segelmark Mårten
Reglering av T cellers överaktivitet vid glomerulonefrit
Lunds universitet

Rydell Helena 
Livskvalitet och symtom hos patienter med grav njursvikt
Karolinska Universitetssjukhuset

Olauson Hannes
Nya behandlingsmål för att hämma progress av vaskulär mediaförkalkning 
Karolinska Institutet

Evans Marie
En digital applikation för utvärdering och uppföljning av njursvikt
Karolinska Institutet

Windahl Karin
Proteinreducerad kost till kroniskt njursjuka äldre – en säker behandling?
Karolinska Institutet

Stenvinkel Peter
Molekylär profilering och ny behandling av kärlsjukdom vid kronisk njursvikt
Karolinska Institutet

Herthelius Maria
Njurskadefrekvens efter urinvägsinfektion hos barn yngre än 90 dagar (UVI-3M)
Karolinska Institutet

Jeansson Marie
Angiopoietin-2 och thrombosbildning i njuren vid COVID-19
Karolinska Institutet

Liss Per
MR-studie av njurfunktion hos diabetespatienter som genomgår överviktsoperation
Uppsala universitet

Falkevall Annelie
VEGF-B-signalering i vit fettvävnad reglerar fettförgiftning i diabetisk njursjukdom
Karolinska Institutet

Haller Jacqueline
Nya kliniska markörer för IgAN och återfall efter njurtransplantation
Uppsala universitet

Ebefors Kerstin
Proteoglykaners roll i progess av IgA-nefrit
Göteborgs universitet

 

Följande forskningsprojekt har tilldelats 150 000 kr

Lundberg Sigrid
Från avancerad njurdiagnostik till en mera individualiserad behandling vid IgAN 
Karolinska Institutet

Malmgren Linnea
Njurfunktion hos äldre: FGF23 och krympt-por-syndrom som riskmarkörer?
Lunds universitet

Christensson Anders
Metoder för att hitta hjärtsjukdom vid kronisk njursjukdom
Lunds universitet

Eriksson Britt-Marie
BK-virusinfektion vid njurtransplantation
Uppsala universitet

Följande forskningsprojekt har tilldelats 100 000 kr

Faustini Francesca
Urin extra-cellulära vesikler som biomarkörer vid lupusnefrit
Karolinska Institutet/K.Universitetssjukhuset

Levin Anna 
Molekylära mekanismer för uppkomst och progress av njurskada vid IgA-nefrit
Karolinska Institutet

Juto Anna
Extracellulära vesikler (EVs) och komplement vid ANCA-associerad vaskulit
Karolinska Institutet

Narasimhan Gayathri
Mesangial-podocyt överhörning igenom exosomer i IgA-nefropati
Göteborgs universitet

Voudouri Klytaimnistra
Njurarnas inverkan på utfall vid ANCA-vaskuliter med fokus på hjärtkärlsjukdom
Uppsala Universitet

Chaireti Roza
Obstetriska utfall hos gravida med lupusnefrit
Karolinska Institutet

Laveborn Emelie
Ultrafiltrationshastighetens påverkan på hjärtat
Umeå universitet

Welander Frida
Effekt och säkerhet av antikoagulantia vid kronisk njursjukdom och dialys
Umeå universitet

Martus Giedre
Klinisk validiering av Kombi-PET test hos patienter med peritonealdialys
Lunds universitet

Carrero Juan med J
Långsiktiga njursjukdomsutfall efter SARS-CoV-2-infektion
Karolinska Institutet

Fransson Filip
Njurens funktioner efter avslut av litiumbehandling
Umeå universitet

Eriksson Svensson Maria
Kan fettväven i njurbäckenet kopplas till utveckling av njursjukdom?
Uppsala universitet

Ene Patrik
Den överviktiga njuren – Effekter av viktnedgång och potentiella mekanismer
Uppsala universitet

Charrin Emmanuelle
Renoprotektiva mekanismer för löslig Klotho vid diabetisk nefropati
Karolinska Institutet

Korkut Gizem
Mekanismer av podocyte regeneration och mesangial proliferation
Karolinska Insitutet

Gracin Sonja 
ABO incompatibel njurtransplantation 
Göteborgs universitet

Hahn Lundström Ulrika
Dialysaccessen och risk för hjärtsvikt efter njurtransplantation
Karolinska Institutet

Österman Joakim
Hjärtsvikt, diabetes och kronisk njursvikt; Prognos och nya behandlingar
Karolinska Institutet

Följande forskningsprojekt har tilldelats 60 000 kr

Welander Gunilla
Permanent kärltillgång för bloddialys – en nationell registerstudie
Uppsala universitet

Av Ulrika Efthamre

Källa: Njurfonden

Foto: Skånes universitetssjukhus, Anna Franck