30 miljoner till projekt om ökning av hemdialys

En ny gränsöverskridande forskningssatsning inom hälsoinnovationer och personcentrerad vård har tilldelats knappt 3 miljoner euro av bland annat EU. Forskningen fokuserar på att öka användningen av hemdialys som har visat sig ge betydande fördelar för patienternas livskvalitet och hälsa jämfört med traditionell sjukhusbaserad dialys.

Att öka behandling med dialys i hemmet med ett personcentrerat arbetssätt ger medicinska och ekonomiska fördelar såväl som ökad självständighet och livskvalitet för den njursjuke. Projektet har deltagare inom patientföreningar, företag, akademin och näringslivet från Sverige, Danmark och Norge.

Många vinster

Trots de påvisade fördelarna och de nationella målen har andelen hemdialys varit konstant låg över tid i Öresund-Kattegatt-Skagerrakregionen, med betydande variationer. Detta projekt syftar till att genom gränsöverskridande samarbete och innovativa vårdlösningar öka användningen av hemdialys som en egen behandlingsmetod. Genom att genomföra dialys i hemmet förväntas hälsan förbättras, deltagande i arbetslivet öka, samtidigt som sjukvårdskostnader och miljöpåverkan minskar. Projektet förväntas också främja utvecklingen av värdeskapande tjänster och produktinnovationer inom hemdialys och andra långvariga sjukdomsförlopp.

Fokus på personcentrering

Dialys i hemmet är ett projekt som tar avstamp i personcentrerad vård. Personcentrerad vård är en etik och ett arbetssätt som fokuserar på människan i vården och inte bara sjukdomen. Personcentrering inom vården vilar på evidens och har visat sig minska kostnaderna samtidigt som kvaliteten på vården förbättras. Att främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov är grunden och med hjälp av teknik och incitament kan man uppnå en etisk, hållbar och kostnadseffektiv vård med hög kvalitet.

Tester i hemmiljö

Behovsanalyser och konkreta tester i hemmiljö kommer att genomföras för att kartlägga hinder och utmaningar för hemdialys, samtidigt som information från nationella kvalitetsregister för kroniskt njursjuka kommer att sammanställas för att beskriva livssituationen och välmående hos användare av hemdialys. Projektet kommer också att analysera policies, lagstiftning och kulturella skillnader i de deltagande länderna för att identifiera förutsättningar för ökad användning av hemdialys.

Skandinavisk modell

Forskningen förväntas resultera i konkreta innovationer för hemdialys. Projektet bygger på partnerskap och samarbete och genom att dela kunskap och erfarenheter över gränserna kommer vi att skapa en skandinavisk modell för hemdialys och personcentrerad vård i hemmet.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Göteborgs universitet, Njurförbundet

Foto: Dialäsen